Om oss

Midt-Norge takst er et takstfellesskap med lang erfaring og bred kompetanse innenfor fagområdet.

‘Vi legger stor vekt på etikk og integritet. Vi er autorisert gjennom medlemskap i NTF – Norges Takseringsforbund og følger forbundets etiske regler og obligatoriske etterutdanningsprogram.

Våre kjerneområder er:

Taksering
Boligsalgsrapporter  (BSR)
Våtromskontroller
Tilstandskontroller av boliger/næringseiendommer
Verdi/lånetaksering av boliger og næringseiendommer
Skade/Skjønn
Naturskadetaksering , vi er tilsluttet Naturskadepoolen

Bygningskontroll
Løpende kontroll fra byggestart
Sluttkontroll med overtakelsesforretning/protokoll og verditakst

Uavhengig kontroll
Sentral godkjenning for utføre uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

Ferdigbefaring/overleveringer
Lang erfaring med ferdigbefaring/overlevering av nye boliger.

Reklamasjon
Vurderinger av byggefeil med årsakssammenhenger og kalkulasjoner

Vi er tilsluttet/medlemmer av:

NTF – Norges Takseringsforbund – ble stiftet i 1957 og er et landsomfattende forbund med ca.1 100 medlemmer spredt over hele landet. NTF er det eldste og største forbundet som organiserer takstmenn, og er toneangivende innen taksering i Norge. Norges Takseringsforbund er medlem av flere internasjonale takseringsorganisasjoner.
For å bli medlem i NTF med autorisasjon innen taksering av fast eiendom må søkerne ha bygningsteknisk utdannelse og ha bestått eksamen ved Takstmannsskolen.

Etiske retningslinjer
Taksering og verdivurdering skal foregå på en grundig og nøytral måte.
Takstkonklusjonene skal være uavhengige av hvilken part som er rekvirent for oppdraget.
Ved inhabilitet skal takstoppdrag avvises.
Ved rådgivning i form av ”partsrepresentasjon” skal vår uavhengige rolle og hvem som betaler dets honorar, gjøres kjent for alle involverte parter.
Vi følger de etiske regler for takstmenn i Norge og må ha godkjent ansvarsforsikring. Dette er et viktig verdigrunnlag for oss i vårt daglige møte med kunder.

Uavhengighet – Enhver takstmann i NTF er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven.
Taushetsplikt – Takstmenn tilsluttet NTF er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du kan være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i NTF har taushetsplikt, og ihht. takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver.
Reklamasjonsnemnda for takstmenn – Klagenemnda for takstmenn er et tvisteløsningsorgan etablert i samarbeid mellom Forbrukerrådet, NITO Takst og Norges Takseringsforbund.

Hva kan behandles i nemnda?

Formålet med nemnda er å gi deg som forbruker en rimelig og rask klageadgang. Nemnda skal arbeide fritt og uavhengig av særinteresser.
Nemnda behandler klager på en takstmanns arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus. Klageren må ha rettslig interesse i oppdraget, men må nødvendigvis ikke være oppdragsgiver. Nemnda behandler i utgangspunktet bare saker hvor forbruker på forhånd har reklamert skriftlig til takstmannen uten at tvisten er løst.

Saksbehandlingen i nemnda
Klagenemnda for takstmenn har et eget sekretariat. Forbruker som ønsker sin klage behandlet av nemnda, må sende klage elektronisk på denne siden eller skriftlig til klagenemndas sekretariat. Klageren må gjøre rede for de grunner klagen bygger på, og legge frem sine bevis og andre relevante dokumenter i saken.

Den videre saksbehandlingen er skriftlig. Sekretariatet skal påse at saken blir så godt opplyst som mulig. I saker som tas til realitetsbehandling, skal motparten alltid gis anledning til å uttale seg.
Nemndas vedtak er kun å betrakte som rådgivende.

Takstorganisjonenes videre behandling av klagen
Takstorganisasjonen den innklagde er medlem av, skal påse at nemndas vedtak blir fulgt opp. Den enkelte organisasjon kan, med bakgrunn i vedtaket fra Klagenemnda, også vedta egne disiplinære forføyninger mot takstmannen. Slike forføyninger kan ha form av advarsel, suspensjon eller eksklusjon i saker av spesielt alvorlig karakter.

www.takstklagenemnd.no/nor/Forside/Om-reklamasjonsnemnda